Khóa cửa vân tay thông minh – Hiện trạng , xu hướng và tương lai

Phát triển khóa thông minh cần có một chặng đường dài và đối mặt với ba thách thức lớn

Mc dù s phát trin ckhóa thông minh  Việt Nam rt nhanh, nhưng s phát trin ca nó vn còn mt chng đường dài. Trước hết, t l thâm nhp chung ca th trường khóa thông minh ca Việt Nam là thp. So vi t l thâm nhp 80% ti Hàn Quc, Trung Quc ch là 2%. Mc dù Việt Nam đang thu hp khong cách vi th trường nước ngoài, do giá c, công ngh, thiết kế và tiêu chun, S phát trin ca ngành công nghikhóa vân tay thông minh vn còn rt xa.

khóa vân tay thông minh

 

Thách thức 1: Công nghệ khóa vân tay cần phải vượt qua và nâng cao độ chính xác nhận dạng

Điu quan trng nhđi vi các sn phm thông minh là công ngh, nhưng hin ti, khóa thông minh, ging như các sn phnhà thông minh khác, có vđ vi các liên kết sn phm không hoàn ho, gây bt tin khi kết ni gia các mt hàng và gia các sn phm và h thng. Vic s dng mng dng cho mt mt hàng chc chn làm tăng khó khăn khi sdng sn phm và tr thành “trí thông minh gi
Th hai, phương pháp nhn dng sinh trc hc ckhóa thông minh vn còn tn ti. Ví d, nhn dng vân tay, mt s sn phm d b du vân tay gi, và cáđiu kin da và điu kiđ m khác nhau cũng nh hưởng đến hiu qu ca nhn dng và xác thc du vân tay. T lệ t chi và t l gi mo cđược ci thin, và nhn dng khuôn mt, do ng dng cnh, thut toán, môi trường, v.v., vn không th đđượđ chính xác nhn dng 100%, tiêu th đin năng cao và kh năng thích ng kém; Các k thut như nhn dng tĩnh mch và nhn din mng mt có chi phí cao hơn và t l thâm nhp thp hơn.

Trên thc tế, cho dù đó là khóa cơ truyn thng hay khóa vân tay thông minh, s an toàn ca nó phđượđm bo. Đc bit, khóa ca thông minh có yêu cu cao hơđi vi Internet di đng, công ngh chng trm, công ngh mã hóa và công ngh xác thc. Vn còn nhiu hiu sut cđược phát trin và ci thin, và cn có thi gian đ ci thin.

Thử thách 2: Khóa thông minh đắt hơn

Bi vì khóa ca thông minh có yêu cu thiết kế và k thut cao cho sn phm, chi phí sn xut ca nó cũng cao. Hu hết cákhóa cửa thông minh trên th trường hin có giá t 3.000.000 VNĐ và giá thường t 6.000.000 VNĐ – 9.000.000 VNĐ. Giá ca các thương hiu hàng đu thm chí cao ti mấy chục triệuĐi vi người tiêu dùng thông thường, mc giánày quá cao, điu này phn ln cn tr mong mun mua hàng ca người tiêu dùng. Ngoài vic càđt và bo trì khóa thông minh, các chuyên gia được yêu cu tăng thêm chi phí lđt, vn hành và bo trì sau bán hàng. Do đó, giá ckhóa thông minh cao hơn và người tiêu dùng khó có thể quan tâm nhiu hơđến các sn phm có hiu sut chi phí cao.

Thách thức 3: Ngành công nghiệp khóa vân tay thiếu các tiêu chuẩn và hỗn hợp

 

Vi s phát trin cnhà thông minh, nhiu công ty đã tràn vào ngành công nghikhóa ca thông minh và chiếm lĩnh th trường. Bánh ln, nhưng đây là con dao hai lưỡi: mt mt ln ca mt s doanh nghip, mt mđ thúđy s phát trin ca ngành, toàn b ngành công nghip trình bày Mt khác, do hoa n đã đy nhanh tđ thâm nhp ckhóa thông minh. Mt khác, do thiếu các tiêu chun thng nht có liên quan trên th trường ca mình, có nhiu tiêu chun quc gia vàtiêu chun ngành trong ngành khóa thông minh. Nó s dđến s cnh tranh quá mc trong ngành, và cũng s khiến người tiêu dùng hình thành nhng ý tưởng sai lm, không có li cho s phát trin ca ngành khóa thông minhĐng thi, do nhng hn chế v chi phí và công ngh, mt s doanh nghip va và nh không th thc thi nghiêm ngt các tiêu chun. Cht lượng và đ an toàn ca sn phm không th đượđm bo lích cho người tiêu dùng.